Всеки пети българин е висшист - 3 Май 2012 - Сайт за образование + форум
Бърз вход

 
Реклама
Матури 2016
Линк 2
Линк 3
Линк 4
 
Анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 52
 
Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
 
 
Главна » 2012 » Май » 3 » Всеки пети българин е висшист
07:40
Всеки пети българин е висшист
По данни от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил., или всеки пети (19.6%) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хил. (43.4%), съобщиха от НСИ, цитирани от БГНЕС. Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 13.9% (или всяко седмо на 100 лица). Равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна страна, играе важна икономическа и социална роля на настоящето и бъдещето. Една от водещите цели на общоевропейската стратегия "Европа 2020" е повишаването на равнището на образование и по-специално, намаляването на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаването на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование. Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява през 2011 г. в сравнение с предходните години, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. Образованието на мъжете е малко по-високо от това на жените поради по-големия относителен дял на мъжете със средно и по-високо образование - 63.6 срещу 62.4%. За сметка на това обаче жените завършват значително по-често висше образование от мъжете, като към момента на преброяването с висше образование са 791.8 хил. жени (22.3%), а мъжете висшисти са съответно 556.9 хиляди. Значителни са и различията в образователната структура по местоживеене - почти три четвърти от жителите на градовете (71.6%) са със завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е едва 40.3%. През учебната 2011/2012 г. броят на самостоятелните детски градини с директор е 2 112, или с 26 по-малко в сравнение с 2010/2011 учебна година, като броя на детските градини в селата е намалял с 29. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2011/2012 г., е 228.0 хил., което е с 20.3 хил., или с 9.8% повече от броя им през 2007/2008 г. и с 2.1% повече в сравнение с предходната година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , нараства значително - от 74.9% за 2010/2011 г. на 81.5% за 2011/2012 година. Постигнатият по-висок обхват на децата в детските градини е важен индикатор, който показва усилията на общинските администрации за по-пълно обхващане на децата в предучилищното образование. Средният брой деца в една детска градина за страната е 108, като за градовете е значително по-голям - 154, отколкото за селата - 53. Средният брой деца, формиращи една група, е 24, като в градовете този брой е 25, а в селата - 20. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.7 хил., от които 18.5 хил. са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава със 150 души, или с 0.8%. Алтернатива за много малка част от родителите са частните детски градини. През 2011/2012 учебна година в страната функционират 50 лицензирани частни детски градини, посещавани от 1 821 деца, представляващи като относителен дял едва 0.8% от общия брой на децата в детските градини. В началото на учебната 2011/2012 година учебни занятия се водят в 2 091 общообразователни училища , от които 155 - начални, 1 365 - основни, 10 - прогимназии, 161 - гимназии, и 400 - средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година поради закриване или преобразуване общият брой на общообразователните училища намалява с 5. През учебната 2011/2012 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 608.8 хил., от които 109.3 хил. - в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 6.7 хил., или с 1.1%. През учебната 2010/2011 година общообразователните училища са напуснали по различни причини 14.5 хил. ученици, от които 12.3 хил. са учащи в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 6.9 хил., или 47.5% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина - 31.8%, и на напусналите поради нежелание да учат - 14.9%. Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 82.5%. Най-голям е делът на изучаващите английски език - 88.4% от тези, които изучават чужди езици. През 2011 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45.4 хил. ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 32.0 хил. души. Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2011/2012 г. са 46.2 хил., или с 1.0 хил. по-малко в сравнение с предходната година. Учителите са високообразовани - 91.3% имат завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а 8.2% са завършили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен. В учителската професия преобладават жените - 84.5% от общия брой на учителите. На една паралелка в дневните общообразователни училища се падат средно по 22 ученици. Към 1.10.2011 г. в страната има 69 функциониращи частни общообразователни училища, от които 7 начални, 28 основни, 2 прогимназии, 27 гимназии и 5 средни общообразователни училища (СОУ). В частните общообразователни училища се учат общо 6 257 ученици, което се равнява само на 1.0% от общия брой на учениците. В училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности се учат общо 4.4 хил. деца, или с 0.1 хил. (3.2%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 940 учители специалисти и 427 възпитатели. Професионалното образование и обучение през учебната 2011/2012 г. се осъществява в 22 училища по изкуствата, 414 професионални гимназии, 5 професионални училища и 36 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 145.7 хил. и в сравнение с учебната 2007/2008 г. намалява с 33.8 хил., или с 18.8%, а в сравнение с предходната - с 15.8 хил., или с 9.8%. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.7% от общия брой на учениците. В програмите за придобиване на III степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областта "Технически науки и технически професии" - 32.5%, следван от този на учениците в областта "Стопански науки и администрация" - 16.9%. В програмите за придобиване на II степен професионална квалификация на първо и второ място са съответно учениците в областите "Технически науки и технически професии" (31.1%) и "Услуги за личността" През настоящата учебна година учителите, които работят в професионалните училища, са общо 13.1 хиляди. Преобладаващата част от тях - 93.4%, са високообразовани с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър". През 2011 г. средно образование в училищата по изкуствата, професионалните гимназии и професионалните училища са завършили с диплома 30.4 хил. души. Втора и трета степен професионална квалификация през 2011 г. са получили съответно 8.3 хил. и 18.6 хил. души. В професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас 504 ученици са получили първа степен професионална квалификация. В професионалните колежи с прием след завършено средно образование 1 547 души са придобили четвърта степен професионална квалификация. През учебната 2011/2012 г. 3 299 ученици се обучават в 58 частни професионални училища, което е едва 2.3% от всички ученици в професионалното образование. През учебната 2011/2012 година значително се увеличава броят на лицата на възраст 16 и повече години, записани в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 11.2 хил., втора степен - 4.1 хил., трета и четвърта степен - 6.8 хиляди. В сравнение с предходната година броят на записаните курсисти се увеличава общо с 4.4 хил. души, или с 25.3%. Показателно е желанието на лицата за повишаване или придобиване на нова квалификация, което предоставя допълнителни възможности на пазара на труда. Общият брой на студентите в България през учебната 2011/2012 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени ("професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор"), възлиза на 285.0 хил., което е с 20.5 хил., или със 7.8% повече в сравнение с учебната 2007/2008 година. През 2007/2008 г. общият брой на компютрите във висшите училища, използвани за учебни цели, е 17.4 хил., като на 100 студенти в редовна форма на обучение се падат по 10.1 компютъра. През 2011/2012 г. броят на компютрите за учебни цели се увеличава на 22.4 хил., от които 16.3 хил. са ползвани за обучение на студентите в рамките на аудиторната заетост и на 100 студенти в редовна форма на обучение се падат по 11.5 компютъра. Увеличава се делът на компютрите с достъп до интернет от 88.0% през 2007/2008 учебна година на 93.7% през последната учебна година. През учебната 2011/2012 година за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" се обучават общо 16.2 хил. души, от които български граждани са 16.0 хил., или 98.5%. От общия брой студенти в колежите 7.7 хил., или 47.7% са записани в частни колежи. Наблюдава се спад на броя на студентите в колежи с 9.3 хил., или с 36.5%, в сравнение с предходната учебна година. Намалението на броя на студентите в частни колежи е 9.2 хил., или 54.4%. Това се дължи главно на преобразуването на самостоятелния частен колеж "Земеделски колеж" със седалище - Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и съответно презаписването на студентите от колежа за обучение в новообразувания университет за придобиване на ОКС "бакалавър". През учебната 2010/2011 година студентите от преобразувания "Земеделски колеж" формират близо 47% от всички студенти, обучаващи се в частни колежи в страната. В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в област "Стопански науки и администрация" - 34.8%, следвани от "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 19.1%, и "Технически науки и технически професии" - 18.6%. През 2011 г. образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" са придобили 7.6 хил. студенти, от които 99.1% са български граждани. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в областите "Стопански науки и администрация" - 3.7 хил., или 49.1%, следван от "Науки за обществото и човешкото поведение" - 1.5 хил., или 20.1%, и "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 0.7 хил., или 9.0% от общия брой на завършилите. Преподавателите в колежите са 1 079, като от тях 542, или 50.2% са на основна работа. През учебната 2011/2012 година за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" се обучават 264.1 хил. души. В частни университети са записани 44.9 хил., или 17.0% от общия брой на студентите. Нарастването на броя на студентите в частни висши училища е повлияно от прехвърлянето на студентите от "Земеделски колеж" за обучение в ОКС "бакалавър". През учебната 2011/2012 година студентите - български граждани, в университети и специализирани висши училища са 253.2 хил., или 95.9%. Техният брой се увеличава със 7.6 хил. в сравнение с учебната 2010/2011 година, или с 3.1%. От началото на наблюдавания период броят на чуждестранните студенти постепенно нараства - през настоящата учебна година е 10.8 хил., или с 8.1% повече от предходната. Най-голямо увеличение се наблюдава при студентите от Гърция - от 0.6 хил. през 2007/2008 г. на 1.9 хил. през настоящата учебна година, или 3.2 пъти, следвани от студентите от Турция, които са се увеличили 1.8 пъти. През 2011/2012 г. студентите от Турция представляват 44.7% от всички чуждестранни студенти у нас, следвани от студентите от Гърция - 17.5%, и Република Македония - 7.8%. Броят на студентите от Република Македония постепенно намалява от 2.8 хил. в началото на наблюдавания период на 0.9 хил. през 2011/2012 г., или с 69.9%. Международната студентска мобилност придобива все по-голямо значение при формирането на политики в областта на висшето образование, което е придружено и с нарастващата нужда от информация в тази област. От учебната 2004/2005 година Националният статистически институт събира данни и изчислява индикатори за мобилните студенти, обучаващи се у нас по методология на Евростат. Най-новата концепция на Европейската комисия за мобилен студент е структурирана на базата на гражданство, местоживеене и завършено предходно образование. Студентската мобилност у нас се измерва чрез показателя "страна на завършено предходно образование", като мобилни студенти са тези, които са завършили своето средно образование в чужбина. Броят на мобилните студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС "бакалавър" и "магистър", нараства с бавни темпове - от 8.8 хил. през 2007/2008 г. са се увеличили на 10.8 хил., или 22.6%, а в сравнение с предходната учебна година увеличението е 8.5%. В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от областта "Стопански науки и администрация" - 23.0%, следвани от "Технически науки и технически професии" - 13.9%, и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 12.3%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите "Ветеринарна медицина" - 0.6%, "Природни науки" - 0.5%, и "Математика и статистика" - 0.2%. За учебната 2011/2012 година са приети 52.5 хил. нови студенти в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" след завършено средно образование при 50.4 хил. през предходната година. От тях български граждани са 50.3 хил., или 95.9%. Броят на новоприетите в магистърски програми след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър", е 24.5 хиляди. От тях 2.5 хил., или 10.1% са записани по програми след завършена степен "професионален бакалавър". През 2011 г. у нас висше образование, степени "бакалавър" и "магистър", са завършили 55.9 хил. студенти, от които 54.2 хил. са български граждани. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация" - 30.6%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 15.2%, и "Технически науки и технически професии" - 11.8%. От общия брой дипломирани студенти най-нисък е относителният дял в областите "Ветеринарна медицина" (0.4%) и "Математика и статистика" (0.3%). В частните университети са се дипломирали 13.1% от всички дипломирани в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър". Броят на преподавателите в университетите и специализираните висши училища е 21.9 хил. през 2011/2012 година. На основна работа са 13.5 хил., или 61.5% от общия им брой. Към 31.12.2011 г. у нас се обучават 4 703 докторанти, като от тях 50.9% са жени. В сравнение с предходната 2010/2011 г. броят им се увеличава с 608 души, или с 14.8%. Чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 201, или 4.3% от общия брой. Най-голям дял заемат тези от Гърция и Република Македония - по 16.4% от общия брой чуждестранни докторанти, следвани от Турция - 12.4%. Зачислените през 2011 г. са 1 688, от които 841, или 49.8% са жени. Разпределението по възраст показва, че докторантите на възраст 25 - 29 години заемат най-голям относителен дял - 35.1%, следват тези на 30 - 34 години - с 25.0%, и 23.4% от всички докторанти са на 40 и повече години.
През 2011 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 638 души, от които 353, или 55.3% са жени. 37.6% от всички дипломирани са на възраст над 40 години. При мъжете най-голям е броят им в областта "Технически науки и технически професии" - 20.0% от общия брой на завършилите мъже, следван от областта "Здравеопазване" - 14.0%, и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 8.1%. В структурата на дипломираните по области на образованието жени най-голям относителен дял заема областта "Науки за обществото и човешкото поведение" - 15.6%, следван от "Природни науки" - 10.5%
 
http://education.actualno.com
Преглеждания: 254 | Добавено от: kamentk | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Календар
«  Май 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Pеклама
 Чат
 
Реклама
Брой посещения от откриването на сайта
Hit Counter
 
Copyright Камен Кънчев © 2017
Checkpagerank.net